ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode www.pokids.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.pokids.sk

Obchodné meno: POKIDS s. r. o.
Zapísaná v OR OS BA I
Oddiel: Sro
Číslo vložky: 147918/B
IČO: 53 205 898
DIČ: 2121344126
IČ DPH: SK2121344126

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov sú finálne. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na www.pokids.sk v momente vykonania nákupu.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa stáva záväznou doručením predávajúcemu.

Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. platba kartou

2. vkladom alebo prevodom na účet vedený vo VÚB a.s. – IBAN: SK64 0200 0000 0044 3057 5451

DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 2-7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra. Doprava kuriérom v rámci SR je 3,50 €
Doprava kuriérom do ČR je 6,50 €
Doprava kuriérom v rámci krajín EÚ kuriérom 10 – 20 €

Doprava kuriérom do ostatných krajín – predávajúci posiela balík kuriérom na základe cenníka kuriérskej spoločnosti.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Prípadné nezrovnalosti alebo chyby okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

ZÁRUKA

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke bude na email kupujúceho zaslaný aj ako daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Internetový obchod www.pokids.sk ručí kupujúcemu za:

●  dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim

●  dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

●  dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

Internetový obchod www.pokids.sk nenesie zodpovednosť za:

●  oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ;

●  oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa

●  poškodenie zavinené doručovateľom

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili.Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím kontaktujte na info@pokids.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom na Vami uvedenú adresu.Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa : POKIDS s. r. o. Starohájska 3911/10, 85102 Bratislava

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní a kontrole tovaru.

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.pokids.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail i nfo@pokids.sk V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

●  ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim,

●  neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

●  ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

● ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho ( POKIDS s. r. o. Starohájska 3911/10, 85102 Bratislava). Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný:

●  prevziať objednaný tovar,

●  zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

●  prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní

Predávajúci je povinný:

●  dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

●  spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovarKupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok a ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Predávajúci je platcom DPH.Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.Registrácia nie je podmienkou nákupu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 9.11.2020.